Dodaj link do tego mBloga do serwisu Startowy.comDodaj kanał RSS do serwisu Startowy.comRSS
mblog.pl
kredytbank.mblog.pl
Najlepsze pożyczki online
2013-07-09 | 15:17:52
autor: kredytbank | skomentuj (1688)
Oferta wybierana jako najlepsza przez specjalistów finansowych, pożyczka do 2000zł
Wyślij wniosek
Chwilówka w vivus w kwocie do 2500zł, nawet tego samego dnia! Wyślij wniosek
Pożyczka 2100zł na dowolny cel, bez poręczeń i zaświadczeń Wyślij wniosek
Coraz mniej potrzebnych formalności do wzięcia kredytu chwilówki W dzisiejszych czasach kredyty chwilówki cieszą się bardzo dużą popularnością w naszym kraju. Ku zaskoczeniu większości decydują się na nie osoby w każdym wieku, także te młode, które zaczęły dopiero życie na własny rachunek. Pożyczki pozabankowe dostępne są obecnie na każdym kroku. Co więcej, do ich uzyskania potrzebne jest coraz mniej formalności. Najczęściej wystarcza już sam dowód, a w niektórych przypadkach nie potrzeba także żadnego udokumentowania swoich dotychczasowych dochodów finansowych. Nie ma się więc co dziwić, że kredyty chwilówki cieszą się aż tak dużą popularnością wśród całego społeczeństwa w naszym kraju. W przeciwieństwie do kredytów udzielanych przez banki, są one dostępne dla każdego. Nie wymaga się do ich otrzymania zdolności kredytowej, stosu formalności czy wielu dokumentów. Dostępne są także od ręki, a otrzymaną gotówkę możemy przeznaczyć na dowolny cel, bez potrzeby tłumaczenia się pracownikowi banku. Jeżeli chcemy więc szybko i bez zbędnych formalności zasilić własny lub rodzinny budżet, warto pomyśleć nad rozwiązaniem w postaci szybkiego kredytu, dzięki któremu już po piętnastu minutach dostaniemy potrzebne nam w danej chwili pieniądze. Warto jednak rozważyć także wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania. Przede wszystkim warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będziemy w stanie spłacić co do grosza pożyczoną sumę, wraz z narastającymi w przypadku zwłoki odsetkami. Jeżeli jednak pieniądze potrzebne są nam od razu, a cel, na który chcemy je przeznaczyć nie może dłużej czekać pożyczka na dowód, skorzystajmy z tego coraz bardziej popularnego rozwiązania. Kredyty chwilówki popularniejsze w miastach Z najnowszych sondaży, przeprowadzonych wśród właścicieli placówek oferujących pożyczki pozabankowe okazuje się, że tego typu rozwiązanie jest dużo bardziej popularne wśród ludzi zamieszkujących miasta niż tych, którzy swe życie spędzają w małych miejscowościach czy wsiach. Popyt na kredyty chwilówki w miastach jest dużo większy, dlatego otwiera się też tam coraz więcej punktów, w których skorzystać można z szybka pożyczka, którą dostaniemy do ręki. Według ekspertów ludzie mieszkający na wsi boją się w dalszym ciągu tego typu rozwiązań. Wolą pożyczać pieniądze od bliskich niż dostawać je w ciągu piętnastu minut od przedstawiciela danej placówki. Mieszkańcy miast mają także dużo większy wybór w tej dziedzinie. Pożyczki pozabankowe w mieście można bowiem spotkać prawie na każdym rogu. Ciągle również tworzą się nowe placówki tego typu. Wpływ tutaj ma także bez wątpienia dużo większa reklama tego typu rozwiązań, które w miastach powoli stają się czymś zupełnie normalnym. Według mieszkańców dużych miast wzięcie szybkiego kredytu to dużo lepsze rozwiązanie niż pożyczanie pieniędzy od znajomych czy bliskich. Dzięki nim zyskujemy stuprocentową anonimowość oraz nie musimy ujawniać swoich planów, do których potrzebna nam jest natychmiastowo gotówka. Specjaliści mają jednak nadzieję, że wraz z upływem czasu i rozwojem mniejszych miejscowości szybkie kredyty staną się również popularne na wsiach, co ułatwi ludziom bez wątpienia codzienne życie i radzenie sobie z brakami w domowym budżecie.
Zabezpieczenie kredytów.
2011-04-12 | 14:55:24
autor: kredytbank | skomentuj (865)
Zabezpieczenie udzielonego kredytu może nastąpić w drodze powierniczego przeniesienia na bank przez kredyt obrotowy na firmę lub osobę trzecią (przewłaszczającego) posiadanych przez nich rzeczy ruchomych, takich jak maszyny, urządzenia, surowce, towary przeznaczone do sprzedaży itp. Możliwe jest również przewłaszczenie rzeczy przyszłych, czyli rzeczy' nie istniejących w dniu zawarcia umowy przewłaszczenia lub nie będących własnością przewłaszczającego. W takim przypadku niezbędne jest również przeniesienie na bank posiadania rzeczy.
Przeniesienie własności następuje na mocy umowy zawartej przez bank z przewłaszczającym. W umowie powinien być zamieszczony warunek, iż w przypadku gdy kredyt wraz z odsetkami i prowizji} zostanie spłacony w określonym w umowie kredytowej terminie, przeniesienie własności traci moc i przewłaszczający stanie się z. powrotem właścicielem tej rzeczy (warunek rozwiązujący). W umowie przewłaszczenia dopuszczalne jest również zawarcie klauzuli, iż bank stanie się właścicielem rzeczy w przypadku niespłacenia kredytu (warunek zawieszający).
Rzecz przewłaszczona powinna być w umowie oznaczona w sposób umożliwiający jej jednoznaczną identyfikację, a w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku należy określić ich rodzaj, jakość i wartość zgodnie z zasadami podanymi przy zastawie.
Przewłaszczona rzecz powinna być oznaczona jako rzecz będąca własnością banku, ponieważ zgodnie z art. 169 § 1 k.c, jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzenia rzeczą ruchomą zbywa tę rzec/ i wydaje ją nabywcy, wówczas nabywca uzyskuje własność z chwil objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działał w złej wierze. Dobra wiara nabywcy polega na przekonaniu, że zbywca był uprawniony do rozporządzenia tą rzeczą. Dobrą wiarę nabywcy wyłącza nieświadomośe spowodowana jego niedbalstwem.
Definicja skupu wierzytelności leasingowych
2011-03-26 | 22:25:47
autor: kredytbank | skomentuj (3)
Skup wierzytelności leasingowych jest to nabycie przez bank krótkoterminowej wierzytelności leasingowej przed terminem jej płatności, z potrąceniem opłaty na rzecz banku, bez przejęcia ryzyka wypłacalności leasingobiorcy lub z przejęciem takiego ryzyka.
Nabycie wierzytelności leasingowej przez bank następuje przez zawarcie umowy, na skutek której następuje zmiana wierzyciela W miejsce dotychczasowego wierzyciela - leasingodawcy - wchodzi bank.
W wyniku skupu wierzytelności leasingowej bank nabywa jedynie wierzytelność wynikającą z umowy leasingowej, tj. prawo do żądania zapłaty rat leasingowych. Nie nabywa natomiast obowiązków leasingodawcy wynikających z umowy leasingu ani przedmiotu leasingu, który jest w dalszym ciągu własnością leasingodawcy, jeżeli przedmiot ten nie zostanie przewłaszczony na kredyt gotówkowy bank.
.1.2. Przedmiot umowy skupu wierzytelności leasingowych
Przedmiotem skupu wierzytelności leasingowych mogą być krótko-im minowe wierzytelności wynikające z zawartych umów leasingu, skupują wierzytelności leasingowe niewymagalne.
W praktyce banki skupują:
1) całą wierzytelność leasingowa: a) łącznie z podatkiem VAT lub b) / wyłączeniem podatku VAT, do zapłaty którego zobowiązany jest i usingobiorca, przekazując leasingodawcy:
a) z góry kwotę wierzytelności, pomniejszoną o naliczone odsetki
lub prowizję,
b) kwoty poszczególnych rat leasingowych przed terminem, w terminach ustalonych w umowie skupu wierzytelności leasingowych, pomniejszone o naliczone odsetki lub prowizję,
2) poszczególne raty wierzytelności leasingowej, określonej w pkt. 1, przed terminem ich płatności, przekazując z góry leasingodawcy kwotę nabytej raty lub rat pomniejszoną o naliczone odsetki lub prowizję.
Przedmiotem skupu przez banki mogą być wierzytelności wynikające zarówno z umów leasingu połączonego z pełną amortyzacją |ego przedmiotu (leasing finansowany), jak i z umów przewidujących jedynie częściową amortyzację ich przedmiotu (leasing operacyjny).
*.3. Podmioty uczestniczące w transakcji skupu wierzytelności leasingowej
W transakcji skupu wierzytelności leasingowych uczestniczą: l ) bank nabywający wierzytelności leasingowe, ' i zbywca wierzytelności - leasingodawca,  i leasingobiorca,
I) sprzedawca lub dostawca przedmiotu leasingu.
O mnie
archiwum
Ksiega gości